”Piia on toiminnan nainen, jolla on kyky kohdata ja kuunnella. Hän on ratkaisujen etsijä ja toimeenpanija. Hänellä on laaja kokemus ja ystäväpiiri eri yhteiskuntaluokista. Piia romuttaa rohkeasti vanhoja toimimattomia järjestelmiä ja luo uutta. Hän on rohkaiseva rinnallakulkija, jolla on suuri sydän.” Lue, mitä muut sanovat Piiasta (linkki).

PIRKANMAAN HYVINVOINTIALUEELLA
 
Painopistettä tulee laittaa entistä enemmän perustason palveluihin, joissa ongelmiin puututaan varhain ja matalalla kynnyksellä. Palvelut tulee saada nopeasti ja yhden luukun periaatteella. Näin voimme säästää kalliista erityistason palveluista. Panostuksia omaishoidon kaltaisiin kustannustehokkaisiin ja inhimillisiin palveluihin tulee vahvistaa. 
 
Kunnille on taattava riittävät kannustimet huolehtia sille jäävistä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tehtävistä. On huolehdittava siitä, että kunnat saavat jatkossa riittävästi valtionavustuksia esim. liikuntapaikkarakentamiseen. Lisäksi hyvinvointialueille tulee perustaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen lautakunta, joka huolehtii siitä, että kuntien ja hyvinvointialueen yhteiset tavoitteet ennaltaehkäisevissä toimissa toteutuvat. 
 
Kolmannen sektorin toimijoita ei saa unohtaa, vaan heidän tärkeä roolinsa palveluiden tuottajina ja terveyden ja hyvinvoinnin edistäjinä tulee kirjata tulevan hyvinvointialueen strategiaan. Hankinnat tulee tehdä niin, että myös paikalliset ja pienemmät yritykset ja järjestöt voivat osallistua kilpailutuksiin. 
 
Työntekijöiden työhyvinvointiin tulee panostaa. Hyvä johtaminen luo työhyvinvointia. Ammattilaisten tulee pystyä keskittymään perustyöhönsä ja heidän ääntään tulee kuulla työn kehittämisessä. Henkilöstöä tulee palkita onnistuneista innovaatioista ja uusista toimintamalleista. 
 
Hyvinvointialueen tulee tuottaa enemmän hyvinvointia ja vähemmän hallintoa. Turhaa byrokratiaa tulee karsia. Tiukat resurssit tulee suunnata oikein. Kulissien takana valmistellut ns. demokratiarahat eivät kuulu vastuulliseen taloudenhoitoon. Maakuntavero lisää työntekijöiden verotaakkaa, eikä sitä pidä ottaa käyttöön.
 
LAPSIMYÖNTEINEN PIRKANMAA

Lapsiin, nuoriin ja perheisiin panostaminen on satsaus tulevaisuuteen. 

Lapsimyönteinen Pirkanmaa

 1. panostaa laadukkaisiin nevolapalveluihin.
 2. tarjoaa palvelut yhden luukun periaatteella ja tukee koko perhettä.
 3. tarjoaa apua koteihin ja kouluihin matalalla kynnyksellä.
 4. ottaa erityislasten tarpeet huomioon ja tarjoaa näiden lasten parissa työskenteleville ammattilaisille esim. opettajille riittävästi tukea.
 5. järjestää pienten lasten perheille riittävästi käytännön tukea. 
 6. tekee tiivistä yhteistyötä muiden lasten parissa työskentelevien tahojen, kuten seurakuntien, järjestöjen ja yritysten kanssa.
 7. on joustava työnantaja, joka edistää työn ja perheen yhteensovittamista (linkki).
 
IKÄIHMISTEN PIRKANMAA

Pirkanmaan hyvinvointialueen tulee huolehtia kaikenikäisistä asukkaistaan. Se arvostaa ja kunnioittaa ikäihmisiään, mikä näkyy aluevaltuuston tekemissä päätöksissä.

Ikäihmisten Pirkanmaa

 1. takaa hyvin saavutettavat terveys- ja sosiaalipalvelut.
 2. tarjoaa tukea kotiin riittävästi ja siten, että hoitajat voisivat olla mahdollisimman pysyviä. Ei pidä ketään kotona liian pitkään, vaan tarjoaa sujuvan siirron vahvemman palvelun piiriin. 
 3. arvostaa omaishoitajia ja huolehtii heidän jaksamisestaan (linkki).
 4. ottaa ikäihmisten perhehoidon osaksi palveluvalikoimaansa (linkki)
 5. ottaa ikäihmisten neuvolatoiminnan osaksi palveluvalikoimaansa ja järjestää ikäihmisille säännöllisiä, ennaltaehkäiseviä terveystarkastuksia.
 6. laatii hankintastrategian (linkki), joka mahdollistaa myös pienten ja paikallisten yritysten osallistumisen hankintoihin